Dovoz

 • ukončování režimu tranzit:
  • klasickým způsobem (zastupování na celním úřadě)
  • pomocí zjednodušeného postupu - schválený příjemce (bez nutnosti předkládat zboží na celním úřadě)
 • příprava a zpracování dokladů pro celní řízení (použití různých celních režimů, včetně režimů s ekonomickými účinky, dle požadavků zákazníka)
 • vystavování písemných celních prohlášení
 • vystavování deklarace celní hodnoty
 • propouštění zboží do navrženého celního režimu:
  • klasickým způsobem (odbavení zboží na celním úřadě)
  • možnost využití zjednodušeného postupu - dovoz – propuštění zboží do volného oběhu (bez přítomnosti na celním úřadě, mimo pracovní dobu celního úřadu)
 • zastupování při fyzické kontrole zboží celními orgány
 • zastupování v celním řízení před celními orgány, přebírání rozhodnutí a jiných písemností s celním řízením nebo souvisejících
 • zastupování ve správním řízení před celními orgány, přebírání rozhodnutí a jiných písemností se správním řízením souvisejících
 • schválené dočasné sklady pro opakované ukládání zboží povolené celní správou
 • zajišťování celního dluhu

Vývoz

a) místní řízení - celní odbavení zboží do režimu vývoz v rámci územní působnosti celního úřadu pro Moravskoslezský kraj
b) centralizované celní řízení - celní odbavení zboží do režimu vývoz v rámci celé ČR

 • příprava a zpracování dokladů pro celní řízení (použití různých celních režimů, včetně režimů s ekonomickými účinky, dle požadavků zákazníka)
 • vystavování písemných celních prohlášení
 • propouštění zboží do navrženého celního režimu:
  • klasickým způsobem (odbavení zboží na celním úřadě)
  • možnost využití zjednodušeného postupu – vývoz
 • vystavování dokladů o původu – EUR 1., A.TR, Certificate of origin
 • vystavování přepravních dokladů – CMR, karnetů TIR a dalších dokladů, dle požadavků zákazníka
 • zastupování při fyzické kontrole zboží celními orgány
 • zastupování v celním řízení před celními orgány, přebírání rozhodnutí a jiných písemností s celním řízením nebo s ním souvisejících
 • zastupování ve správním řízení před celními orgány, přebírání rozhodnutí a jiných písemností se správním řízením s ním souvisejících

Intrastat

Intrastat je statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, to je mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, pokud toto zboží bylo odesláno z ČR do jiného členského státu EU nebo bylo přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR.

Povinnost začít vykazovat údaje do Intrastatu vzniká právnickým i fyzickým osobám, pokud jsou registrovány či identifikovány k DPH v ČR, odeslaly zboží do jiného členského státu a nebo přijaly zboží z jiného členského státu a došlo k dosažení prahu pro vykazování.

Práh pro vykazování je stanoven na 12.000.000,- Kč  - zvlášť pro odeslané a zvlášť pro přijaté zboží.

Ostatní nabízené služby

 • registrace zákazníka k vykazování údajů pro Intrastat u místně příslušného celního úřadu
 • příprava a zpracování podkladů pro Intrastat
 • vyhotovování výkazů pro Intrastat
 • jednorázové hlášení
 • řádné hlášení
 • opravné hlášení
 • negativní hlášení
 • předávání výkazů Intrastat celním úřadům v elektronické formě
 • vedení evidence podkladů pro Intrastat
 • zastupování zákazníka při jednání s celními orgány
 • další služby, dle požadavků zákazníka